BOZP

Bezpečnost práce je u nás vždy na prvním místě!

Za prioritní cíl si klademe eliminací pracovních úrazů a onemocnění. Proto rovněž dbáme o psychické a fyzické zdraví našich zaměstnanců.

Součástí našeho integrovaného systému řízení je proto politika BOZP, jakož i dodržování relevantních předpisů týkajících se dodržování pracovní doby.

Naše vnitřní předpisy proto striktně zakazují užívání alkoholu a drog na pracovišti, jakékoli násilí a sexuální obtěžování. V rámci realizace našich programů zaměřených na rozvoj zaměstnanců proto dbáme na pravidelná školení a ověřování jejich účinnosti pomocí interních auditů.

Zdraví zaměstnanci vytvářejí zdravé podnikání, a proto je pro nás, naše zákazníky i zaměstnance fungující systém BOZP více než povinností!

Proto má dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví, a jejich integrace jako nezbytné součásti našeho systému plánování, více než dobrý smysl. Kvalitní organizace práce je pro nás zárukou předcházení ohrožením při výkonu činnosti a tím i významným motivátorem našich zaměstnanců. Zdraví a bezpečnost zaměstnanců jsou bezpochyby klíčové pilíře naší firemní architektury. V rámci zvyšování všeobecného povědomí a souladu s vnitřními nařízeními realizují naši prvolinioví vedoucí i nejvyšší managment společnosti pravidelné kontroly, včetně komunikování zpětné vazby všem zaměstnancům.

Abychom zajistili opravdu důkladnou integraci všech zásad BOZP, ale také zásad jakosti a ochrany životního prostředí, přistoupili jsme k plné integraci mezinárodně uznávaného standardu SCC (Safety Certificate Contractors).

Zvláštní pozornost rovněž věnujeme respirační a chemické ochraně našich zaměstnanců. Za tímto účelem pořádáme interní workshopy, jejichž cílem je otestovat a vybrat funkční a bezpečné ochranné pomůcky. Přímo na pracovištích pak ve vzájemné spolupráci zaměstnanců, vedoucích a odborných pracovníků provádíme posuzování rizik, v rámci kterých definujeme nejen ohrožení plynoucí z práce samotné, ale i možných rizik vzniklých z používání ochranných pomůcek nebo nebezpečných látek. Zároveň posuzujeme i vliv námi prováděných činností na životní prostředí s cílem nalézt a implementovat vhodná opatření.

Zásady BOZP jsou záležitostí každého z nás!

Uvědomění si důležitosti dodržování zásad BOZP všemi našimi zaměstnanci je úhelným kamenem našeho fungování. Celý proces začíná intenzivním a důsledným tréninkem nových zaměstnanců a pokračuje dohledem po celou dobu jejich adaptačního procesu. Naši zaměstnanci jsou průběžně instruování ohledně veškerých rizik, které se mohou na jejich pracovištích vyskytnout, jakož i o správném používání ochranných pracovních pomůcek, předepsaných příslušnými předpisy a definovanými v rámci procesu posuzování rizik. Zásady BOZP jsou integrální součástí našich školících programů. Jedná se zejména o:

  • zákonné požadavky
  • speciální a projektově specifické požadavky
  • zásady vyplývající z SCC certifikace
  • školení na nebezpečné látky
  • speciální školení pro uživatele respiračních zařízení
  • speciální školení pro práce vysokotlakými čisticími zařízeními