Souhlas

Zásady zpracování osobních údajů zpracovávaných při podnikatelské činnosti pro zákazníky, dodavatele a uchazeče o zaměstnání

Udělujete tímto souhlas společnosti Iwago Czech s.r.o. (dále jen „IWAGO“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), zpracovávala Vaše osobní údaje za níže uvedených podmínek.

A. Kdo je správcem Vašich údajů:
Iwago Czech s.r.o., se sídlem Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava
email: gdpr@iwago.cz

B. Jaké údaje a pro jaké účely využíváme?
1. Údaje z komunikace mezi IWAGO a obchodním partnerem
Jedná se o zápisy osobní komunikace a písemnou i elektronickou komunikaci se zákazníkem nebo dodavatelem.
2. Údaje získané při registraci na webových stránkách
Jde o údaje, které zadáte při vyplňování formulářů na našich webových stránkách (titul, jméno a příjmení, název firmy, datum narození, IČO, DIČ, adresa).
3. Identifikační a kontaktní údaje pro smluvní vztahy
Takové údaje jsou potřebné pro uzavírání smluv mezi IWAGO a vámi, realizaci předmětu uzavřených smluv a dále například reklamací, nebo pro statistické a analytické účely apod. (titul, jméno a příjmení, název firmy, IČO, DIČ, adresu, podpis apod. (včetně obdobných údajů vašich zástupců)).

 • a. Údaje o zboží a službách a dodací údaje
  Údaje o tom, co si u nás objednáváte vy a co si my objednáváme u vás.
 • b. Platební údaje
  Číslo vašeho bankovního účtu pro identifikaci vašich plateb a zasílání plateb našich.
 • c. Fakturační údaje
  Údaje nezbytné proto, abychom vám mohli vystavit vyúčtování za zboží či služby a mohli splnit povinnost vést účetnictví, zejména tedy: Jméno a příjmení, fakturační adresa, údaje o zboží či službě a jejich ceně.

4. Údaje pro marketingové účely
Tato data shromažďujeme zejména za účelem rozesílání obchodních a marketingových sdělení o produktech a službách IWAGO. Taková sdělení rozesíláme jak v listinné podobě tak i elektronickou poštou a jinými formami elektronické komunikace. V tomto smyslu shromažďujeme jak data našich současných zákazníků, tak i zákazníků potenciálních ((titul, jméno a příjmení, název firmy, datum narození, IČO, adresa).
5. Údaje pro jednání o vašem pracovním uplatnění v IWAGO
Po dobu jednání s vámi o možném vzniku pracovního poměru a vznik případné pracovní smlouvy mezi vámi a IWAGO potřebujeme údaje o vás, které nám sdělíte formou předání vašeho životopisu, vyplněním kontaktního formuláře, zasláním emailu nebo při osobním jednání.
6. Údaje získané z Cookies a dalších webových technologií
Tyto údaje jsou zpracovány pro zlepšení provozu webových stránek IWAGO, měření jejich návštěvnosti stránek a internetovou reklamu.
Na základě dříve navázaných kontaktů pak vyváříme:

 • Databázi obchodních partnerů

Pokud jsme již s někým navázali obchodní kontakt, uchováváme v naší databázi jeho identifikační a kontaktní údaje (akademický titul, jméno a příjmení, název firmy, IČO, DIČ, adresa, telefonní číslo a e-mail). Tyto údaje slouží ke komunikaci, řešení smluvních záležitostí, reklamací apod.

C. Jak dlouho uchováváme Vaše údaje?
Vaše údaje uschováváme pouze po nezbytně dlouhou dobu, kterou nám nařizují například platné právní předpisy (smlouvy, objednávky, faktury, dodací listy po dobu 10 let), nebo po dobu nutnou k ochraně našich oprávněných zájmů (5 let s ohledem na platné promlčecí lhůty), respektive po dobu, pro kterou tento souhlas trvá.

D. Komu můžeme vaše osobní údaje poskytnout?
V souvislostí s činností IWAGO můžeme využít spolupráce se třetími stranami. Takové spolupracující společnosti pak mohou údaje zpracovávat pouze na základě smlouvy a pokynu IWAGO.
Jedná se zejména o:

 • Správce informačních systémů
 • Reklamní a marketingové agentury poskytující IWAGO služby spojené s promocí a prodejem našich výrobků a služeb, jakož i organizující pro nás eventové a marketingové akce
 • Společnosti poskytující nám přepravní služby
 • Společností poskytující služby právní, notářské, exekutorské, účetní, daňové, auditorské a poradenské

Všechny tyto subjekty mají sídlo buď v ČR nebo jiném členské státě EU.
Vaše údaje dále poskytujeme, tam, kde to umožňuje zákon, oprávněným orgánům veřejné správy (Policie ČR, soudy apod.)
Pozn: Automatizované individuální rozhodování včetně profilování IWAGO neprovádí

E. Jaká vám v souvislosti se zpracováním údajů přísluší práva?
Vaše údaje IWAGO zpracovává transparentně, korektně a v souladu s platnou legislativou. Veškerá svá níže uvedená práva a požadavky můžete uplatnit písemnou formou na adresu IWAGO nebo emailem na gdpr@iwago.cz. Bude-li váš požadavek oprávněný zavazujeme se provést do jednoho měsíce od jeho doručení příslušné opatření.
Mezi vaše práva patří:
1. právo na přístup k osobním údajům
máte právo být informováni, zda a jaké vaše osobní údaje zpracováváme, a dále právo na informace o:

 • účelu zpracování,
 • kategoriích dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, práva vznést námitku,
 • právu podat stížnost u dozorového úřadu,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
 • skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

2. právo na opravu, resp. doplnění
v případě, že vaše údaje jsou nesprávné nebo neúplné
3. právo na výmaz
vaše právo na likvidaci údajů vzniká v případě, že je splněna alespoň jedna z níže uvedených podmínek:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
 • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 obecného nařízení.

4. právo na omezení zpracování
vaše údaje u vás budou uloženy, ale my s nimi nebudeme nijak nakládat. K omezení zpracování údajů jsme povinni přistoupit v případě že:

 • budete popírat přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
 • vyjde najevo, že zpracování vašich osobních údajů je protiprávní a vy odmítnete jejich výmaz a místo toho nás požádáte o omezení jejich použití;
 • my již vaše osobní údaje nebudeme nepotřebovat, ale vy nás požádáte, abychom si je ponechali pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • vznesete námitky proti zpracování vašich osobních údajů pro účely našich oprávněných zájmů, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování vašich osobních údajů převažují nad vašimi oprávněnými důvody pro to, aby údaje byly vymazány.

5. právo na přenositelnost údajů,
v případě, že budeme vaše osobní údaje mít ve strojově čitelném formátu, tak na základě smlouvy nebo vašeho souhlasu a žádosti poskytneme tato data přímo vám nebo vámi určenému jinému správci, ale pouze v případě, že je to technicky proveditelné a nejsou tím nepříznivě dotčena práva a svobody třetích osob.
6. právo vznést námitku
Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V případě, že se námitka týká používání osobních údajů k přímému marketingu, používání vašich údajů pro tyto účely ukončíme. V ostatních případech jejich zpracování omezíme až do ověření, že k jejich zpracování máme závažné oprávněné důvody (s výjimkou obhajoby a výkony právních nároků). V případě, že se ukáže, že takové důvody nemáme, vaše údaje vymažeme.
7. právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování
Automatizované individuální rozhodování včetně profilování IWAGO neprovádí