Firemní politika

Mise

Hlavním prvkem činnosti je pro nás ZÁKAZNÍK.
Vy, jako náš zákazník, jste centrem naší pozornosti – tento princip je podstatou všech našich aktivit. Sami sebe vnímáme jako partnera, který s Vámi pracuje na principech neustálého zlepšování a inovativního řízení ve vašich výrobních procesech. Ukazatelem naší úspěšnosti je Vaše spokojenost.
Komplexní rámec našich služeb za použití nejmodernějších technologií a postupů, jakož i prvotřídní vyškolení zaměstnanci zajišťují, že se na nás vždy můžete spolehnout.
Nabízíme Vám individuální řešení a na míru šitou nabídku zohledňující Vaše specifika a zvláštní potřeby. Při realizaci našich služeb využíváme rozsáhlé zkušenosti z rozličných oborů a schopnosti našich vysoce specializovaných pracovníků. Díky našim pokročilým specializovaným technologiím, které neustále sami rozvíjíme a patentujeme, jsme Vašim profesionálním partnerem.

Vize

Pro skupinu INDUTEC, jako aktivního hráče na trhu, je udržitelnost ústředním tématem. Vědomá angažovanost naší společnosti, jakožto jednoho z nejvýznamnějších poskytovatelů služeb s vysokou přidanou hodnotou pro řadu průmyslových odvětví, si žádá aktivní přístup a odpovědi na následující otázky: Jaký může být konkrétní přínos skupiny INDUTEC k udržitelnosti?

Jaké příležitosti a úkoly pro nás plynou z udržitelného podnikání? Udržitelnost je dnes, v kontrastu s globalizací, klimatickými změnami a finanční krizí, považována za mnohem víc než pouze za ochranu životního prostředí a přírodních zdrojů. A tak pouze díky souborům komplexních opatření si firmy zajišťují přízeň veřejnosti a tak vytvářejí základy pro svůj dlouhodobý ekonomický úspěch. V našem oboru poskytování komplexních průmyslových služeb pro naše zákazníky s vysokou náročností na kvalitu pracovníků, klademe velký důraz na odpovědný přístup k našim zaměstnancům, klientů, dodavatelům a celé společnosti. Za více než 40 let existence naší společnosti jsme si osvojili principy udržitelného řízení. S využitím systematické analýzy našich procesů, se nyní pouštíme do vytváření pevných základů na budoucnost zaměřené dlouhodobě udržitelné firemní strategie. Naším cílem je sladění všech očekávání s ekonomickými a sociálními podmínkami v prostředí našeho tržního segmentu.

Hodnoty

Vedení, spolupráce a motivace

Prioritním úkolem našich manažerů je rozvoj osobní angažovanosti všech našich zaměstnanců a zajištění konstruktivní spolupráce napříč společností. Dbáme na vysokou mírů zodpovědnosti při plnění požadavků z rozličných oblastí naší činnosti s důrazem na respektování osobností našich zaměstnanců.

Tolerance a respekt

Je povinností každého zaměstnance naší společnosti spoluvytvářet atmosféru tolerance a respektu. Netolerujeme jakékoli porušování této zásady.

Rovné příležitosti a diverzita

Každý zaměstnanec naší společností, nezávisle na svém původu, pohlaví, vyznání, politickém přesvědčení, věku či fyzickém omezení, si zaslouží rovné příležitosti pro svůj osobní a profesní rozvoj.

Zákonné jednání

Vždy postupujeme ve shodě se zákony, nařízeními a interními směrnicemi.

Férový přístup a slušnost

Kromě respektu k právu a formálním předpisům postupují naši vedoucí pracovníci, jakož i řadoví zaměstnanci vždy s ohledem na dodržování zásad férovosti a slušnosti. Tento přístup zvláště zahrnuje vzájemnou spolupráci a takový způsob zacházení, jaký kdokoliv očekává I vzhledem k sobě samému. Respekt k lidské důstojnosti je premisou a ústředním principem pro všechny zaměstnance naší společnosti.

Společenská zodpovědnost

Udržitelné podnikání

Odpovědnost, upřímnost a poctivost v obchodních vztazích jsou hlavními zásadami naší firemní kultury. Ve všech zemích a oborech, ve kterých působíme, jednáme v souladu s právními požadavky, jakož I etickými a morálními zásadami. Podstatou pro takové jednání je dodržování našich interních pokynů, které zakotvují principy korektního jednání s našimi obchodními partnery a jinými třetími stranami. Tyto pokyny jsou závazné pro management i všechny zaměstnance. Tímto komplexním Morálním kodexem se řídí všechny relevantní oblasti našich činností.

Dodržování zásad

Jako společnost rostoucí v dynamickém tržním prostředí se neustále zabýváme zkoumáním vlastní organizace ve smyslu účinného dodržování našeho Etického kodexu. Management INDUTEC Group ve spolupráci se specialisty a externími poradci se důsledně zabývá adaptací a uzpůsobením našich interních předpisů. Přezkoumáváme rovněž všechna potenciální rizika vyplývající z porušení pravidel, informace o dodržování zásad a interní pokyny. Při přezkoumávání našich zásad postupujeme ve shodě se standardem IDW PS 980 vydaným Německým auditorským institutem (Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.). Představenstvo INDUTEC Group se společně se specialisty a externími poradci věnuje posuzování rizik, přípravě zásad a kontrolním činnostem.

Jednání s obchodními partnery a třetími stranami

Základními rysy vytváření přidané hodnoty pro naše zákazníky jsou především kvalita a profesionalita. Způsob realizace, kvalita a udržitelnost našich služeb jsou ve spojení s rozumnou cenou našimi argumenty k získání zákazníků. Naši zaměstnanci jednají s obchodními partnery čestně a komunikují s úřady v souladu s právními předpisy a interními směrnicemi. Výsledky našich služeb jsou přesně a úplně zadokumentovány.

Rovněž veškeré uzavírané smlouvy jsou ve shodě s pravidly. Vystupujeme proti ovlivňování a pokřivování konkurenčního prostředí pomocí úplatků, podvodů, průmyslové špionáže, vydírání a jiných podobných metod. Jakékoli pokusy třetích stran, například obchodních partnerů nebo veřejných činitelů, ovlivnit naše zaměstnance nečestným způsobem, nebudeme tolerovat.